Dersom du mistenker eller opplever kritikkverdige forhold i Reitan Convenience, kan du gi beskjed via vår varslingskanal. Her kan du som ansatt eller leverandør varsle oss anonymt, slik at vi får mulighet til å følge opp saken, rette opp i forholdene og utvikle virksomheten positivt. Du velger selv om du vil kontakte oss anonymt eller om du vil oppgi ditt navn. Varslingskanalen behandles av vår samarbeidspartner PwC.

 

Om varsling

Verdibasert lederskap handler også om åpenhet. Reitan Convenience ønsker lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi har derfor etablert en varslingskanal som gjør det mulig for våre ansatte og leverandører å varsle om kjennskap til eller mistanke om uakseptabel adferd i strid med våre verdier og etiske retningslinjer, uten frykt for gjengjeldelse mot den som varsler.

 

Hva er varsling?

Varsling er å si fra om mulige kritikkverdige forhold, muntlig eller skriftlig, til noen i selskapet som kan gjøre noe med det. Varsler bør forsikre seg om at mottaker forstår at meldingen er ment å være et varsel.

 

Hvem har rett til å varsle?

Alle arbeidstakere, innleide og vikarer kan varsle om kritikkverdige forhold. Vi oppfordrer også leverandører og samarbeidspartnere til å varsle oss om kritikkverdige forhold i vår virksomhet.

 

Hva er kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med lov, med skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller med etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Typetilfeller kan være forhold som innebærer fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, mobbing og trakassering, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerheten.

Ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, eller typiske personalrelaterte problemer som personkonflikt mellom to ansatte regnes normalt ikke som varsling. 

Opplistingen over er ment som eksempler på hva det kan varsles om, og ikke som en uttømmende liste.

 

Hvordan varsle?

Fyll ut varslingsskjemaet ved å følge denne linken: https://trustcom.pwc.no/reitanconvenience

Du sender nå inn et varsel til Reitans interne varslingsmottak, bestående av People advisor og advokat fra Reitan Retail som behandler varselet. Det oppfordres til at saken først tas opp med ansvarlig leder, og dernest verneombud eller tillitsvalgt dersom det ikke fører frem å ta det med leder. Hvis det fortsatt er behov for tiltak, benytt varslingskanalen over.

Det er den enkelte som avgjør om varslingskanalen skal benyttes og hva det skal varsles om. Varsleren trenger ikke å legge frem bevis for det de mener er kritikkverdig. Varsler må derimot være så tydelig som mulig på hva som faktisk har skjedd. Varslet bør minimum inneholde følgende:

  • tid (tidsperiode) og sted for hendelsen
  • spesifikke opplysninger om hva forholdet gjelder, og hva varsleren bygger disse opplysningene på
  • eventuelle personer som varsleren vet eller tror har kunnskap om forholdet

Den som varsler kan velge å være anonym. Imidlertid vil det være lettere å gå videre med varselet hvis varsler opplyser om sin identitet. Det oppfordres til at varselet gjøres under fullt navn, da dette normalt vil sikre at informasjonen kan etterprøves og verifiseres. Varsler kan også velge å være anonym overfor butikken/virksomheten det gjelder, men avdekke sin identitet til Reitans interne varslingsmottak, som er mottaker av varselet.

Alle som varsler om mulige bekymringer eller kritikkverdige forhold skal kunne gjøre dette uten frykt for videre konsekvenser.